• Bakalovic, MSc Mirsada (Karenz)
    +43 50 344-42321
    @ mirsada.bakalovic@fhgooe.ac.at
nach oben